آموزش


موسسه حقوقی دیباچه عدالت با نگرشی متفاوت ورویکردی کارآمد نسبت به تشکیل وبرگزاری کلاس های آموزشی ازجمله مبانی و مقدمات عملکرد یک حقوقدان به عنوان وکیل نسبت به بررسی، نحوه تشکیل وپیگیری پرونده های مربوطه دردادگاه ها اقدامات ارزنده ای را دراین راستا به سرانجام رسانیده است ،لازم به ذکر است موسسه حقوقی دیباچه عدالت ضمن ارائه آموزش های مطروحه نسبت به دوره های کاربردی ویژه جهت تسریع و تسهیل در روند امور وکالت دردادسرا ها ودادگاه ها از ثبت شکوائیه تا حصول نتیجه ،فن بیان ومهارت های به روز وتکنیکی درخصوص لایحه نویسی ، اموروکالت ،مشاوره،دفاع درجلسه دادگاه وامور مصالحه نقش به سزایی ایفا نموده است .

عناوین اصلی دروس ارایه شده :

- نحوه تشکیل و پیگیری پرونده ، در دادگاه ها ( از ثبت دادخواست تا رای دادگاه حقوقی )

- نحوه تشکیل و پیگیری پرونده ، در دادسرا و دادگاه ( از ثبت شکواییه تا رای دادگاه کیفری )

- فن بیان ،مهارت های کاربردی در امور وکالت ، مشاوره ، دفاع در جلسات دادگاه ها