دعاوی حقوقی مدنی


دعاوی حقوقی مدنی

روابط بین اشخاص یک اجتماع بر قواعد و مقررات و قوانینی استوار است که آحاد آن اجتماع به آن احترام میگذارند و از آنها تبعیت می نمایند حقوق مدنی ایران شامل آن دسته از قوانین ومقررات است که با الهام از عادات و مذهب و اخلاق برای برقراری روابط اجتماعی فیمابین افراد اجتماع وضع شده است و چگونگی این روابط را تبیین میکند این امور شامل احوال شخصیه واهلیت و حقوق ارثیه ازدواج و طلاق و اموال و سایر روابط اجتماعی می شود هنگامی که در بین اشخاص اجتماع تزاحم منافع پیش می آید و یا ادعا علیه هم دارند موضوع دعاوی حقوقی مطرح می شود و مسئولیت مدنی مردم جلوه گر میگردد. بی تردید مسئولیت مدنی یکی از مهمترین قسمتهای حقوق مدنی و دعاوی حقوقی است و مفهوم آن این است که خسارات وارده به هر شخصی توسط ضرر رسان جبران شود. دعاوی حقوقی دردادگاه ها بر اساس اصول و روشی رسیدگی می گردد که به آنها آیین دادرسی مدنی گفته می شود و عبارتند از مجموع قواعدی که چگونگی اقامه دعوی و ارائه دلایل به دادگاه و همچنین دفاع از حقوق مکتسبه و طرح دعوی و ابلاغ به طرفین دعوی وتشریفات رسیدگی در دادگاه و صلاحیت دادگاه ها و نحوه صدور احکام و شرایط تجدید نظر خواهی و اعتراض به احکام صادره و اجرای احکام را بیان می نماید.

تعریف و مفهوم دعوی

دعوی یعنی ادعا نمودن دادخواهی کردن مدعی حقی شدن و به عبارتی اقدام به عملی است که در جهت تثبیت حق به عمل آید و بنابراین هرگونه ادعای مدعی و دفاع مدعی علیه که در دادگاه طرح شود دعوی حقوقی است.

دعوی حقوقی : مترادف دعوی مدنی است که شامل دعاوی تجاری نیز میشود برای تحقق دعوی حقوقی دو شرط اساسی لازم است:

۱-وجود حق

۲-تجاوز و تعدی نسبت به حق یا انکار آن

شرایط اقامه دعوی :

- ذینفع بودن خواهان

- توجه دعوی به خوانده یا خواندگان

- معین بودن مورد دعوی

- وجود اهلیت استیفا

- تقدیم دادخواست

- بودن امر مختوم بها درمورد دعوی

دعاوی حقوقی دارای تنوع زیادی هستند و چناچه با شرایط فوق انطباق داشته باشند قابلیت مطرح کردن را دارند در ذیل تعدادی ازدعاوی رایج بازگو می شوند:

الزام به تنظیم سندرسمی اجاره

الزام به تنظیم سندرسمی انتقال ششدانک

تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت

تخلیه به لحاظ تعدی وتفریط

تخلیه به لحاظ انتقال به غیر

تعدیل اجاره بها

تجویز انتقال منافع مورد اجاره

تجویز انتقال حق کسب وپیشه

مطالبه خسارت

مطالبه وجه چک یا سفته یا سند عادی

مطالبه اجرت المثل

مطالبه اجور معوق

تقسیم و فروش ماترک

دعوی تقابل

دعوی ورود ثالث

دعوی جلب ثالث

دعوی اعتراض ثالث

اعاده دادرسی